Få et tilbud

Click the "Add an aircraft" button below to start creating your layout
0 aircrafts

Please show how each Aircraft will be used during the period of insurance by estimating the number of flying hours for each of the activities that the Aircraft will be engaged in. If uses other than those below are undertaken, please fully detail.

Note: Should the aircraft be used for any commercial purpose other than passenger carriage, they should be detailed in full. For example aerial photography, air ambulance, relief work, etc. See attached appendix (A).

Required for all pilots who will operate the aircraft. A separate Pilot Declaration may also be required.

Click the "Add a pilot" button below to start creating your layout
0 Pilots

Dette spørgeskema vil danne grundlag for indhentning af vilkår fra Underwriters. Svaret på nogle afsnit kan indebære, at der anmodes om yderligere oplysninger.

Bemærk
Dette forslag skal udfyldes af en direktør, partner, leder eller bemyndiget medarbejder hos forslagsstilleren. De oplysninger, der gives til forsikringsselskabet/forsikringsselskaberne i dette forslag, vil være grundlaget for enhver forsikringsaftale, der indgås. Opmærksomheden henledes på forslagsstillerens lovmæssige forpligtelser til at oplyse om alle væsentlige forhold, der kan påvirke udstedelsen af den foreslåede forsikring.

Hvis der ikke er plads nok til at udfylde forslaget, bedes du vedhæfte yderligere ark.

 

KLAUSUL OM HEMMELIGHOLDELSE

 

Bemærk, at det i henhold til engelsk lov er din pligt at oplyse alle væsentlige fakta til forsikringsselskaberne/genforsikringsselskaberne, før policen indgås, og at holde dem orienteret om sådanne fakta eller ændringer i sådanne fakta i hele policens løbetid og ved fornyelse af policen. En væsentlig kendsgerning er en kendsgerning, der kan påvirke et forsikringsselskabs/genforsikringsselskabs vurdering af en risiko. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt en kendsgerning er væsentlig, anbefaler vi, at den oplyses. Undladelse af at oplyse om væsentlige fakta kan give forsikringsselskaber/genforsikringsselskaber ret til at annullere policen fra starten.

Appendiks A

Privat fornøjelse Betyder brug til private og fornøjelsesmæssige formål, men IKKE brug til nogen form for forretning eller erhverv eller til leje eller belønning.

Erhverv Betyder de anvendelser, der er angivet i Privat fornøjelse og brug med henblik på forsikredes forretning eller erhverv, men IKKE brug for leje eller belønning.

Erhvervsmæssig Betyder de anvendelser, der er angivet i privat fornøjelse og forretning og brug til den forsikredes transport af passagerer, bagage, der ledsager passagerer og gods for leje eller belønning.

Udlejning Betyder udlejning, leasing, charter eller leje af den forsikrede til enhver person, virksomhed eller organisation udelukkende til privat fornøjelse og forretningsbrug, hvor driften af flyet ikke er under den forsikredes kontrol. Udlejning til ethvert andet formål er IKKE forsikret under denne police, medmindre det specifikt er oplyst til Underwriters under SÆRLIGE UDLEJNINGSFORMÅL i skemaet.

Ved erhvervsstøtte forstås de anvendelser, der er anført i Privat fornøjelse, transport af ledere, medarbejdere, sikredes gæster, varer og gods, men ikke nogen form for kørsel mod betaling og instruktion, bortset fra videreuddannelse af selskabets pilot, men inklusive omkostningsdeling.

Ovenstående definitioner udgør standardanvendelser og omfatter ikke instruktion, kunstflyvning, jagt, patruljering, brandbekæmpelse, forsætlig nedkastning, sprøjtning eller frigivelse af noget, enhver form for eksperimentel flyvning eller konkurrenceflyvning og enhver anden anvendelse, der indebærer unormal fare, men når der ydes dækning, er detaljer om en sådan anvendelse angivet i skemaet under SÆRLIGE ANVENDELSER.

TOKIO MARINE KILN – KLAUSUL OM UDELUKKELSE AF GEOGRAFISKE OMRÅDER (09/07/15) LSW617H

1. Uanset eventuelle bestemmelser om det modsatte og med forbehold af paragraf 2 og 3 nedenfor, udelukker denne police ethvert tab, skade eller udgift, uanset hvordan det opstår inden for de geografiske grænser af et af følgende lande og regioner:

(a) Algeriet, Burundi, Den nordlige region i Cameroun, Den Centralafrikanske Republik, Den Demokratiske Republik Congo, Etiopien, Kenya, Mali, Mauretanien, Nigeria, Somalia, Republikken Sudan, Sydsudan.
(b) Colombia, Peru.
(c) Afghanistan, Jammu & Kashmir, Nordkorea, Pakistan.
(d) Abkhasien, Donetsk- og Lugansk-regionerne i Ukraine, Nagorno-Karabakh, Det Nordkaukasiske Føderale Distrikt, Sydossetien.
(e) Iran, Irak, Libanon, Libyen, den nordlige Sinai-provins i Egypten (herunder Taba International Airport), Syrien, Yemen.
(f) Ethvert land, hvor driften af det forsikrede luftfartøj er i strid med FN’s sanktioner.

2. Der ydes dog dækning i henhold til denne police:

(a) til overflyvning af ethvert udelukket land, hvor flyvningen er inden for en internationalt anerkendt luftkorridor og udføres i overensstemmelse med I.C.A.O.’s anbefalinger; eller
(b) under omstændigheder, hvor et forsikret luftfartøj er landet i et ekskluderet land som en direkte konsekvens og udelukkende som følge af force majeure.

3. Ethvert udelukket land kan dækkes af forsikringsselskaberne på vilkår, der kun kan aftales med Slip Leader før flyvningen.

09/07/15
LSW617H