Få et tilbud

Klikk "Add an aircraft"-knappen nedenfor for å begynne å lage oppsettet
0 aircrafts

Please show how each Aircraft will be used during the period of insurance by estimating the number of flying hours for each of the activities that the Aircraft will be engaged in. If uses other than those below are undertaken, please fully detail.

Note: Should the aircraft be used for any commercial purpose other than passenger carriage, they should be detailed in full. For example aerial photography, air ambulance, relief work, etc. See attached appendix (A).

Required for all pilots who will operate the aircraft. A separate Pilot Declaration may also be required.

Klikk "Add a pilot"-knappen nedenfor for å begynne å lage oppsettet
0 Pilots

Dette spørreskjemaet vil danne grunnlaget for innhenting av vilkår fra Underwriters. Svaret på noen av avsnittene kan innebære at du blir bedt om ytterligere opplysninger.

Merknad
Dette forslaget skal fylles ut av en direktør, partner, oppdragsgiver eller autorisert medarbeider hos forslagsstilleren. Opplysningene som gis til forsikringsselskapet/forsikringsselskapene i dette forslaget, vil være grunnlaget for enhver forsikringsavtale som inngås. Vi gjør oppmerksom på forslagsstillerens lovpålagte plikt til å opplyse om alle vesentlige forhold som kan påvirke utstedelsen av den foreslåtte forsikringen.

Hvis det ikke er nok plass til å fylle ut forslaget, kan du legge ved flere ark.

 

KLAUSUL OM TAUSHETSPLIKT

 

Vær oppmerksom på at du i henhold til engelsk lov er forpliktet til å opplyse forsikringsselskapet/gjenforsikringsselskapet om alle vesentlige fakta før forsikringen inngås, og til å holde dem informert om slike fakta eller endringer i slike fakta i hele forsikringstiden og ved fornyelse av forsikringen. Et vesentlig faktum er et faktum som kan påvirke forsikringsgivers/gjenforsikringsgivers vurdering av en risiko. Hvis du er i tvil om hvorvidt et faktum er vesentlig, anbefaler vi at du opplyser om det. Unnlatelse av å opplyse om vesentlige forhold kan gi forsikringsselskapet/gjenforsikringsselskapet rett til å annullere forsikringen fra starten av.

Vedlegg A

Privat fornøyelse Betyr bruk for private og fornøyelsesmessige formål, men IKKE bruk i forbindelse med forretninger eller yrker, og heller ikke for leie eller belønning.

Forretning Betyr de bruksområdene som er angitt i Privat fornøyelse og bruk i forbindelse med den forsikredes virksomhet eller yrke, men IKKE bruk mot betaling eller belønning.

Kommersiell Betyr de bruksområdene som er angitt i privat fornøyelse og forretning, og bruk for forsikredes transport av passasjerer, bagasje som følger med passasjerer og gods for utleie eller mot betaling.

Utleie Betyr utleie, leasing, charter eller leie av den forsikrede til en person, et selskap eller en organisasjon kun for privat fornøyelses- og forretningsbruk, der driften av flyet ikke er under den forsikredes kontroll. Utleie til andre formål er IKKE forsikret under denne polisen, med mindre det er spesifikt oppgitt til Underwriters under SPESIELLE UTLEIEFORMÅL i forsikringsbeviset.

Med næringslivsstøtte menes de bruksområdene som er nevnt under Privat fornøyelse, transport av ledere, ansatte, sikredes gjester, varer og gods, men ikke drift for fremmed regning og annen undervisning enn etterutdanning av bedriftspiloten, men inkludert kostnadsdeling.

Definisjonene ovenfor utgjør standardbruk og omfatter ikke instruksjon, kunstflyging, jakt, patruljeflyging, brannbekjempelse, forsettlig slipp, spraying eller utslipp av noe som helst, noen form for eksperimentell flyging eller konkurranseflyging og enhver annen bruk som innebærer unormal fare, men når dekning er gitt, er detaljer om slik(e) bruk(er) angitt i vedlegget under SPESIELLE BRUKER.

TOKIO MARINE KILN – KLAUSUL OM UTELUKKELSE AV GEOGRAFISKE OMRÅDER (09/07/15) LSW617H

1. Uavhengig av eventuelle bestemmelser om det motsatte og med forbehold for punkt 2 og 3 nedenfor, utelukker denne polisen ethvert tap, skade eller utgift som uansett oppstår innenfor de geografiske grensene til noen av følgende land og regioner:

(a) Algerie, Burundi, Den nordligste regionen i Kamerun, Den sentralafrikanske republikk, Den demokratiske republikken Kongo, Etiopia, Kenya, Mali, Mauritania, Nigeria, Somalia, Republikken Sudan, Sør-Sudan.
(b) Colombia, Peru.
(c) Afghanistan, Jammu og Kashmir, Nord-Korea, Pakistan.
(d) Abkhasia, Donetsk- og Lugansk-regionene i Ukraina, Nagorno-Karabakh, det nordkaukasiske føderale distriktet, Sør-Ossetia.
(e) Iran, Irak, Libanon, Libya, Nord-Sinai-provinsen i Egypt (inkludert Taba internasjonale lufthavn), Syria, Jemen.
(f) Ethvert land der driften av det forsikrede luftfartøyet er i strid med FN-sanksjoner.

2. Det gis imidlertid dekning i henhold til denne polisen:

(a) for overflyging av et ekskludert land når flygingen foregår innenfor en internasjonalt anerkjent luftkorridor og utføres i samsvar med I.C.A.O.-anbefalingene, eller
(b) under omstendigheter der et forsikret luftfartøy har landet i et ekskludert land som en direkte konsekvens og utelukkende som følge av force majeure.

3. Ethvert land som er ekskludert, kan dekkes av forsikringsselskapet på vilkår som må avtales med Slip Leader før avreise.

09/07/15
LSW617H