Få en offert

Klicka på knappen ”Add an aircraft” nedan för att börja skapa din layout
0 aircrafts

Please show how each Aircraft will be used during the period of insurance by estimating the number of flying hours for each of the activities that the Aircraft will be engaged in. If uses other than those below are undertaken, please fully detail.

Note: Should the aircraft be used for any commercial purpose other than passenger carriage, they should be detailed in full. For example aerial photography, air ambulance, relief work, etc. See attached appendix (A).

Required for all pilots who will operate the aircraft. A separate Pilot Declaration may also be required.

Klicka på knappen ”Add a pilot” nedan för att börja skapa din layout
0 Pilots

Detta frågeformulär kommer att ligga till grund för erhållandet av villkor från Underwriters. Svaret på vissa avsnitt kan innebära att ytterligare information begärs.

Meddelande
Detta förslag skall fyllas i av en direktör, partner, huvudansvarig eller bemyndigad tjänsteman hos den sökande. Den information som lämnas till försäkringsgivaren/försäkringsgivarna i detta förslag kommer att ligga till grund för varje försäkringsavtal som ingås. Uppmärksamhet riktas mot förslagsställarens lagstadgade skyldighet att uppge alla väsentliga fakta som kan påverka utfärdandet av den föreslagna försäkringen.

Om utrymmet inte räcker till för att fylla i förslaget, vänligen bifoga ytterligare blad.

 

KLAUSUL OM TYSTNADSPLIKT

 

Observera att du enligt engelsk lag är skyldig att uppge alla väsentliga fakta för försäkringsgivaren/återförsäkraren innan försäkringen tecknas och att hålla dem underrättade om alla sådana fakta eller ändringar av sådana fakta under hela försäkringens giltighetstid och vid förnyelse av försäkringen. Ett väsentligt faktum är ett faktum som kan påverka en försäkringsgivares/återförsäkrares bedömning av en risk. Om du är osäker på om en omständighet är väsentlig rekommenderar vi att den offentliggörs. Underlåtenhet att upplysa om väsentliga fakta kan ge försäkringsgivare/återförsäkrare rätt att inte teckna försäkringen från början.

Bilaga A

Privat nöje Innebär användning för privata och nöjesändamål men INTE användning för någon verksamhet eller yrke eller för hyra eller belöning.

Affärsverksamhet De användningsområden som anges i Privat nöje och användning inom ramen för den Försäkrades affärsverksamhet eller yrke, men INTE användning för lön eller belöning.

Kommersiell Betyder de användningsområden som anges i privat nöje och affärer och användning för transport av den försäkrade av passagerare, bagage som åtföljer passagerare och gods för hyra eller belöning

Uthyrning Innebär uthyrning, leasing, charter eller hyra av den försäkrade till någon person, företag eller organisation för privat nöje och endast för affärsändamål, där driften av flygplanet inte är under den försäkrades kontroll. Uthyrning för något annat ändamål är INTE försäkrat enligt denna försäkring om det inte specifikt deklareras till Underwriters under SÄRSKILDA UTHYRNINGSFORMER i listan.

Med Industriellt bistånd avses de användningsområden som anges i Privat nöje, transport av chefer, anställda, den Försäkrades gäster, varor och gods, men exklusive all verksamhet mot betalning och ersättning och annan utbildning än fortbildning av företagets pilot, men inklusive kostnadsdelning.

Ovanstående definitioner utgör standardanvändning och omfattar inte instruktion, konstflygning, jakt, patrullering, brandbekämpning, avsiktlig nedkastning, besprutning eller utsläpp av någonting, någon form av experiment- eller tävlingsflygning eller någon annan användning som innebär onormal risk, men när täckning tillhandahålls anges detaljer om sådan användning i schemat under SÄRSKILDA ANVÄNDNINGAR.

TOKIO MARINE KILN – KLAUSUL OM UNDANTAG FÖR GEOGRAFISKA OMRÅDEN (09/07/15) LSW617H

1. Oavsett eventuella bestämmelser om motsatsen och med förbehåll för klausulerna 2 och 3 nedan, utesluter denna försäkring alla förluster, skador eller kostnader som på något sätt uppstår inom de geografiska gränserna för något av följande länder och regioner:

(a) Algeriet, Burundi, Fjärran norra regionen i Kamerun, Centralafrikanska republiken, Demokratiska republiken Kongo, Etiopien, Kenya, Mali, Mauretanien, Nigeria, Somalia, Republiken Sudan, Sydsudan.
(b) Colombia, Peru.
(c) Afghanistan, Jammu & Kashmir, Nordkorea, Pakistan.
(d) Abchazien, Donetsk- och Luganskregionerna i Ukraina, Nagorno-Karabach, Nordkaukasiska federala distriktet, Sydossetien.
(e) Iran, Irak, Libanon, Libyen, provinsen Norra Sinai i Egypten (inbegripet Tabas internationella flygplats), Syrien, Jemen.
(f) Varje land där driften av det försäkrade luftfartyget strider mot Förenta nationernas sanktioner.

2. Täckning enligt denna försäkring beviljas dock:

(a) för överflygning av ett uteslutet land, om flygningen sker inom en internationellt erkänd luftkorridor och utförs i enlighet med I.C.A.O.:s rekommendationer, eller
(b) under omständigheter där ett försäkrat luftfartyg har landat i ett undantaget land som en direkt följd och uteslutande som ett resultat av force majeure.

3. Alla undantagna länder kan täckas av försäkringsgivare på villkor som ska överenskommas av Slip Leader endast före flygningen.

09/07/15
LSW617H